Học tiếng Trung miễn phí bài 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tại Hà Nội, học tiếng Trung online miễn phí cho người mới bắt đầu, học tiếng Trung giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

0
2298
5/5 - (7 bình chọn)

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội cùng các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster theo những bài giảng tự học tiếng Trung miễn phí tốt nhất tại Hà Nội.

Học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster xin chào các bạn học viên online.

Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu bài học 1 giáo trình Đàm thoại tiếng Trung.

Chủ đề bài học hôm nay là :你好!( nǐ hǎo! xin chào)

Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các bạn học viên những yếu tố cốt lõi nhất tạo thành tiếng Hán, và những câu chào cơ bản nhất.

第一课 (Dì yī kè bài 1)

你好!( nǐ hǎo! (xin chào)
一 、句子 ( jùzi mẫu câu)
1. 你好!(Nǐ hǎo! (xin chào)
2. 你好吗? (Nǐ hǎo ma? (bạn khỏe không?)
3. 很好。(Hěn hǎo. rất khỏe )
4. 我也很好。 (Wǒ yě hěn hǎo. tôi cũng rất tốt)

二,会话 (huìhuà (hội thoại)
大卫:玛丽,你好! (Mǎlì, nǐ hǎo! Mary, xin chào)
玛丽:你好,大卫!(Nǐ hǎo, Dà Wèi! xin chào Đại Vĩ)

王兰:你好吗?(Nǐ hǎo ma? bạn khỏe không?)
刘京:很好,你好吗?(Hěn hǎo, nǐ hǎo ma? rất khỏe. bạn khỏe không?)
王兰,:我也很好。(Wǒ yě hěn hǎo. tôi cũng rất khỏe)

Tiếp theo,mời các bạn cùng học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu những yếu tố cơ bản nhất của tiếng Trung

 1. thanh mẫu, vận mẫu
  Thanh mẫu (phụ âm) trong tiếng Hán có : b, p, m, f, d, t, n, l,  g, k , h
  Vận mẫu (vần ) có : a, o, e , i, u,
 2. Ghép vần
  aoeaieiaoouanenang
  bbabobaibeibaobanbenbang
  ppapopaipeipaopoumsnmenmang
  mmamomemaimeimaomoumanmenmang
  mfafofeifoufanfenfang
  ddadedaideidaodoudandendang
  ttatetaitaotoutantang
  nnanenaineinaonounannennang
  llalelaileilaoloulanlang
  ggagegaigeigaogougangengang
  kkakekaikeikaokoukankenkang
  hhahehaiheihaohouhanhenhang
 3. thanh điệu
  +Tiếng Hán có 4 thanh điệu chính là : thanh 1 thanh 2;thanh 3 và  thanh 4.
  +Nếu chia độ cao của thanh điệu ra làm 5 mức độ để tiện nói rõ độ cao thấp của thanh điệu tiếng Hán
  – Thanh 1 độ cao 55 , ký hiệu “—”.  Khi đọc cao và ngắn hơn thanh không trong tiếng Việt.
  – Thanh 2  độ cao 35, ký hiệu “∕”.  Đọc giống dấu “sắc” của tiếng Việt.- Thanh 3  độ cao 214 , ký hiệu “v”. Đọc giống dấu “hỏi” trong tiếng Việt.
  – Thanh 4 độ cao 51, ký hiệu “﹨”.  Thanh này không có trong tiếng Việt (không đọc giống dấu “nặng” được đâu nhé! ), đây cũng là thanh điệu khó đọc nhất đối với những bạn mới học tiếng Trung.
 4. Thanh nhẹ
  + Ngoài 4 thanh chính, trong tiếng Trung còn có thanh nhẹ (không kí hiệu gì)
  Thanh nhẹ đọc vừa ngắn, vừa nhẹ (thường rơi vào âm tiết đi sau trong một số từ hoặc các chữ 了, 的, 得, 地, 子, 吗, 呀,吧,着, 呢。。。 ).
 5. Biến điệu
  (1) Khi 2 âm tiết thanh 3 đi cùng nhau,  ta sẽ đọc âm tiết thứ 1  thành thanh 2 (nhưng khi viết pinyin vẫn giữ nguyên thanh 3)
  ví dụ :你好 đọc là Níhǎo, nhưng vẫn viết là Nǐhǎo.
  (2) Khi một âm tiết mang thanh thứ 3 đặt trước một âm tiết mang thanh thứ 1,2,4 hoặc thanh nhẹ, thì nó sẽ được đọc thành nửa thanh thứ 3, tức chỉ đọc phần hạ giọng.
 6. Thuyết minh khi viết các vần ghép
  Khi vân mẫu bắt đầu bằng i hoặc u, mà trước nó không có thanh mẫu (phụ âm) thì phải đổi i thành y và u thành w.
  Ví dụ : ie →ye, uo →wo

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm video bài giảng của Học tiếng Trung online miễn phí sau:

Khóa học tiếng Trung online miễn phí toàn tập

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Skype học tiếng Trung giao tiếp online

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tự học tiếng Trung Quốc

Vậy là hôm nay các bạn đã cùng Chinemaster đã kết thúc nội dung bài giảng đầu tiên trong cuốn giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa . Hẹn các bạn bài giảng tiếp theo cùng Học tiếng Trung online miễn phí.

Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 1
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 2
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 3
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 4
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 5
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ 6
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 • Lớp học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster thầy Nguyễn Minh Vũ luôn luôn làm tốt nhất những gì có thể để có thể cho ra đời những bộ giáo trình video khóa học tiếng Trung miễn phí online tốt nhất.