Luyện dịch tiếng Trung online

Luyện dịch tiếng Trung online mỗi ngày theo bộ giáo trình dịch thuật tiếng Trung Quốc Thầy Vũ

0
1938
Luyện dịch tiếng Trung Thầy Vũ bài tập luyện dịch tiếng trung ứng dụng sách luyện dịch tiếng trung pdf luyện dịch tiếng trung online
Luyện dịch tiếng Trung Thầy Vũ bài tập luyện dịch tiếng trung ứng dụng sách luyện dịch tiếng trung pdf luyện dịch tiếng trung online
5/5 - (1 bình chọn)

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Luyện dịch tiếng Trung online mỗi ngày theo bộ giáo trình luyện tập kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao Chủ biên Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Đây là một bộ bài giảng luyện dịch tiếng Trung Quốc online rất cơ bản và thông dụng dành cho các bạn học viên muốn nâng cao trình độ dịch tiếng Trung Quốc.

Sau đây mình sẽ liệt kê các bài tập luyện dịch tiếng Trung trong các link bên dưới.

Tổng hợp bài tập luyện dịch tiếng Trung online ứng dụng mới nhất

Các bạn học theo giáo trình luyện dịch tiếng Trung Quốc online mỗi ngày của Thầy Vũ để tăng cường kỹ năng dịch thuật tiếng Trung và kỹ năng đọc hiểu của bạn.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 1

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 3

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 4

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 5

Sau đây là một số mẫu câu tiếng Trung cơ bản được Thầy Vũ chú thích phiên âm tiếng Trung ngay bên cạnh, các bạn cần dịch ra tiếng Trung xong thì gửi bài tập vào diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster nhé để Thầy Vũ trực tiếp chấm bài online cho các bạn.

Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung online cơ bản

 1. 汉语课本 hànyǔ kèběn
 2. 这是汉语课本 zhè shì hànyǔ kèběn
 3. 词典 cídiǎn
 4. 那是谁? Nà shì shuí
 5. 那是谁的书? Nà shì shuí de shū
 6. 那是我的书 nà shì wǒ de shū
 7. 同屋 tóngwū
 8. 这是我的同屋 zhè shì wǒ de tóngwū
 9. 汉语课本 hànyǔ kèběn
 10. 这是谁的词典? Zhè shì shuí de cídiǎn
 11. 这是谁的词典 zhè shì shuí de cídiǎn
 12. 就是 jiù shì
 13. 她就是我的朋友 tā jiù shì wǒ de péngyou
 14. 我想品尝一下你的茶 wǒ xiǎng pǐncháng yí xià nǐ de chá
 15. 你的家乡有什么特色菜吗? Nǐ de jiāxiāng yǒu shénme tèsè cài ma
 16. 特产 tè chǎn
 17. 这个菜是我亲手做的 zhège cài shì wǒ qīnshǒu zuò de
 18. 最好我们应该现代化公司的设备 zuìhǎo wǒmen yīnggāi xiàndàihuà gōngsī de shèbèi
 19. 这个箱子很重,你提得动 zhège xiāngzi hěn zhòng, nǐ tí de dòng ma
 20. 你还走得动 nǐ hái zǒu de dòng ma
 21. 我太累了,我走不动 wǒ tài lèi le, wǒ zǒu bú dòng le
 22. 我搬不动这张桌子 wǒ bān bú dòng zhè zhāng zhuōzi
 23. 我相信你能学得好汉语 wǒ xiāngxìn néng xué de hǎo hànyǔ
 24. 祝你做得好这个工作 zhù nǐ zuò de hǎo zhège gōngzuò
 25. 她做不好这个工作 tā zuò bù hǎo zhège gōngzuò
 26. 我担心你学不好汉语 wǒ dānxīn nǐ xué bù hǎo hànyǔ
 27. 这个节目她演不好 zhège jiémù tā yǎn bù hǎo
 28. 你记得住这么多生词吗?nǐ jì de zhù zhème duō shēngcí ma
 29. 我停不住了 wǒ tíng bú zhù le
 30. 只要你努力,就能学好汉语 zhǐyào nǔlì, jiù néng xué hǎo hànyǔ
 31. 只要你说,她就明白 zhǐyào nǐ shū, tā jiù míngbai
 32. 这个节目她演得不好 zhège jiémù tā yǎn de bù hǎo
 33. 这个房间坐得下一百个人吗?zhège fángjiān zuò de xià yì bǎi gè rén ma
 34. 这个房间坐不下十个人 zhège fángjiān zuò bú xià shí gè rén
 35. 现在很晚了,我们回不去了 xiànzài hěn wǎn le, wǒmen huí bú qù le
 36. 现在我们回得去吗?xiànzài wǒmen huí de qù ma
 37. 现在我们来不及回家 xiànzài wǒmen lái bù jí huí jiā
 38. 我跑不动了 wǒ pǎo bú dòng le
 39. 这个箱子太小了,装不下这么多衣服 zhège xiāngzi tài xiǎo le, zhuāng bú xià zhème duō yīfu
 40. 你同意她的意见吗? Nǐ tóngyì tā de yìjiàn ma
 41. 她在得意 tā zài déyì
 42. 突然她给我打电话 tūrán tā gěi wǒ dǎ diànhuà
 43. 她来得太突然了 tā lái de tài tūrán le
 44. 这个课文我读熟了 zhège kèwén wǒ dú shú le
 45. 现在 xiànzài
 46. 现在我去银行取钱 xiànzài wǒ qù yínháng qǔ qián
 47. 一下子我觉得很冷 yí xiàzi wǒ juéde hěn lěng
 48. 应 … 邀请 yìng … yāoqǐng
 49. 我应她的邀请 wǒ yìng tā de yāoqǐng
 50. 我在国际公司工作 wǒ zài guójì gōngsī gōngzuò
 51. 你听懂中文广播吗? Nǐ tīng dǒng zhōngwén guǎngbō ma
 52. 你在河内呆了多长时间了?nǐ zài hénèi dāi le duōcháng shíjiān le
 53. 你签上你的名字 nǐ qiān shàng nǐ de míngzi ba
 54. 你想签合同吗?nǐ xiǎng qiān hétóng ma
 55. 劳动合同 láodòng hétóng
 56. 你签上合同 nǐ qiān shàng hétóng ma
 57. 中外公司 zhōngwài gōngsī
 58. 合资公司 hézī gōngsī
 59. 她想跟我合资 tā xiǎng gēn wǒ hézī
 60. 你公司的地址在哪儿?nǐ gōngsī de dìzhǐ zài nǎr
 61. 你公司的业务是什么?nǐ gōngsī de yèwù shì shénme
 62. 业务培训 yèwù péixùn
 63. 你在搞什么?nǐ zài gǎo shénme
 64. 我在搞研究 wǒ zài gǎo yánjiū
 65. 我想跟你们交流 wǒ xiǎng gēn nǐmen jiāoliú
 66. 我的公司成立于2000年 wǒ de gōngsī chénglì yú 2000 nián
 67. 不久以后 bù jiǔ yǐhòu
 68. 什么时候你开始开展新工作?shénme shíhou kāishǐ kāizhǎn xīn gōngzuò
 69. 什么时候你继续上班? Shénme shíhou nǐ jìxù shàngbān
 70. 我一定去你公司工作 wǒ yídìng qù nǐ gōngsī gōngzuò
 71. 你的基础很好?nǐ de jīchǔ hěn hǎo
 72. 分公司 fēn gōngsī
 73. 总部 zǒngbù
 74. 我公司的总部在河内 wǒ gōngsī de zǒngbù zài hénèi
 75. 只有努力才能成功 zhǐ yǒu nǔlì cái néng chénggōng
 76. 票卖光了 piào mài guāng le
 77. 你可以抽出一点时间跟我说话吗? Nǐ kěyǐ chōu chū yì diǎn shíjiān gēn wǒ shuōhuà ma
 78. 我抽不了时间 wǒ chōu bù liǎo shíjiān
 79. 我不同意你的意见 wǒ bù tóngyì nǐ de yìjiàn
 80. 起来 qǐlái
 81. 天开始下起雨来了 tiān kāishǐ xià qǐ yǔ lái le
 82. 他们工作起来了 tāmen gōngzuò qǐlái le
 83. 他们笑起来 tāmen xiào qǐlái
 84. 她开始笑起来了 tā kāishǐ xiào qǐlái le
 85. 我想起来了 wǒ xiǎng qǐlái le
 86. 我还没想起来 wǒ hái méi xiǎng qǐlái
 87. 想不起来 xiǎng bù qǐlái
 88. 我想不起来她是谁 wǒ xiǎng bù qǐlái tā shì shuí
 89. 我看不出来她是外国人 wǒ kàn bù chūlái tā shì wàiguórén
 90. 你想出来了吗?nǐ xiǎng chūlái le ma
 91. 我刚想出来一个好方法 wǒ gāng xiǎng chūlái yí gè hǎo fāngfǎ
 92. 你听得出来她是谁吗? Nǐ tīng de chūlái tā shì shuí ma
 93. 我听不出来 wǒ tīng bù chūlái
 94. 你喝得出来这是什么咖啡吗?nǐ hē de chūlái zhè shì shénme kāfēi ma
 95. 你帮我把这张照片洗出来吧 nǐ bāng wǒ bǎ zhè zhāng zhàopiàn xǐ chūlái ba
 96. 你写出来你的名字吧 nǐ xiě chūlái nǐ de míngzi ba
 97. 你说下去吧 nǐ shuō xiàqù ba
 98. 我想学下去 wǒ xiǎng xué xiàqù
 99. 我们走下去吧 wǒmen zǒu xiàqù
 100. 你想租下去吗?nǐ xiǎng zū xiàqù ma
 101. 这里风景太漂亮了,你照下来吧 zhèlǐ fēngjǐng tài piàoliang le, nǐ zhào xiàlái ba
 102. 你写下来吧 nǐ xiě xiàlái ba
 103. 我坚持不下来 wǒ jiānchí bú xiàlái
 104. 天天她玩电脑 tiāntiān tā wán diànnǎo
 105. 你把这本书翻译成汉语吧 nǐ bǎ zhè běn shū fānyì chéng hànyǔ ba
 106. 你把衣服放在箱子里吧 nǐ bǎ yīfu fàng zài xiāngzi lǐ ba
 107. 你把花瓶放在卧室里吧 nǐ bǎ huāpíng fàng zài wòshì lǐ ba
 108. 让她说下去吧 ràng tā shuō xiàqù ba
 109. 汽车太贵了,我买不起 qìchē tài guì le, wǒ mǎi bù qǐ
 110. 投资家tōuzī jiā
 111. 我记不住每天五十个生词 wǒ jì bú zhù měi tiān wǔ shí gè shēngcí
 112. 我不学日语 wǒ bù xué rìyǔ
 113. 这是什么杂志? Zhè shì shénme zázhì
 114. 音乐 yīnyuè
 115. 这是音乐杂志 zhè shì yīnyuè zázhì
 116. 这是我朋友的杂志 zhè shì wǒ péngyou de zázhì
 117. 请问 qǐngwèn
 118. 采用 cǎiyòng
 119. 我们公司采用很多先进设备 wǒmen gōngsī cǎiyòng hěn duō xiānjìn shèbèi
 120. 撤销 chèxiāo
 121. 现在我们不能撤销机票 xiànzài wǒmen bù néng chèxiāo jīpiào
 122. 即期 jíqī
 123. 信用证 xìnyòng zhèng
 124. 即期信用证jíqī xìnyòng zhèng
 125. 不可撤销信用证 bù kě chèxiāo xìnyòngzhèng
 126. 采用信用证安全吗?cǎiyòng xìnyòngzhèng ānquán ma
 127. 你去跟游客打交道吧 nǐ qù gēn yóukè dǎ jiāodào ba
 128. 书本上说的很容易,但是实际上做起来很难 shūběn shàng shuō de hěn róngyì, dànshì shíjì shàng zuò qǐlái hěn nán
 129. 我们必须按合同做 wǒmen bìxū àn hétóng zuò
 130. 抵押金 dǐ yājīn
 131. 我要提前抵多少押金? Wǒ yào tíqián dǐ duōshǎo yājīn
 132. 手续费多少钱?shǒuxù fèi duōshǎo qián
 133. 手续费占用百分之十 shǒuxù fèi zhànyòng bǎi fēn zhī shí
 134. 他们常占用我的时间 tāmen cháng zhànyòng wǒ de shíjiān
 135. 远期信用证 yuǎn qī xìnyòng zhèng
 136. 资金 zījīn
 137. 基金 jījīn
 138. 现在我们公司资金剩下不多 xiànzài wǒmen gōngsī zījīn shèngxià bù duō
 139. 推迟 tuīchí
 140. 你别推迟了 nǐ bié tuīchí le
 141. 起飞时间推迟两个小时 qǐfēi shíjiān tuīchí liǎng gè xiǎoshí
 142. 你必须看仔细日期 nǐ bìxū kàn zǐxì rìqī
 143. 随着公司的发展suí zhe gōngsī de fāzhǎn
 144. 随着年龄的增长 suízhe niánlíng de zēngzhǎng
 145. 资信 zīxìn
 146. 结算数据 jiésuàn shùjù
 147. 交单 jiāo dān
 148. 电汇 diànhuì
 149. 单据dānjù
 150. 以后我想做商业 yǐhòu wǒ xiǎng zuò shāngyè
 151. 海运 hǎi yùn
 152. 空运 kōngyùn
 153. 陆运 lù yùn
 154. 提单 tídān
 155. 原产地证 yuánchǎn dì zhèng
 156. 你给这批货买保险吗?nǐ gěi zhè pī huò mǎi bǎoxiǎn ma
 157. 质检 zhìjiǎn
 158. 这批货还没质检过 zhè pī huò hái méi zhìjiǎn guò
 159. 你写完报告了吗?nǐ xiě wán bàogào le ma
 160. 这个订单的数量还没齐全 zhège dìngdān de shùliàng hái méi qíquán
 161. 你给我提供的数据还没齐全 nǐ gěi wǒ tígōng de shùjù háiméi qíquán
 162. 我们务必提前交货 wǒmen wùbì tíqián jiāohuò
 163. 什么时候你们装运?shénme shíhou nǐmen zhuāngyùn
 164. 货物 huòwù
 165. 备妥 bèituǒ
 166. 货物备妥了吗?huòwù bèituǒ le ma
 167. 货物备妥通知 huòwù bèituǒ tōngzhī
 168. 开证 kāi zhèng
 169. 你在什么银行开证? Nǐ zài shénme yínháng kāi zhèng
 170. 为了避免浪费你的时间,我们谈工作吧 wèile bìmiǎn làngfèi nǐ de shíjiān, wǒmen tán gōngzuò ba
 171. 我们要守信 wǒmen yào shǒuxìn
 172. 信用卡 xìnyòngkǎ
 173. 合同里有很多条款 hétóng lǐ yǒu hěn duō tiáokuǎn
 174. 明确 míngquè
 175. 说得很明确 shuō de hěn míngquè
 176. 付款条款 fùkuǎn tiáokuǎn
 177. 合同里对这个付款条款说得很明确hétóng lǐ duì zhège fùkuǎn tiáokuǎn shuō de hěn míngquè
 178. 你有有关公司的文本吗?nǐ yǒu yǒu guān gōngsī de wénběn ma
 179. 我们要抓紧时间 wǒmen yào zhuājǐn shíjiān
 180. 准备妥当 zhǔnbèi tuǒdàng
 181. 倒闭 dǎo bì
 182. 我的公司倒闭了 wǒ de gōngsī dǎobì

Trên đây là phần chia sẽ các bài tập luyện dịch tiếng Trung online của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ bộ tài liệu luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ tới những người bạn xung quanh chúng ta vào học cùng nhé.

Đây là kênh dạy học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ chuyên chia sẻ các bài tập luyện dịch tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao bao gồm rất nhiều chuyên đề, ví dụ như:

 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 1
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 2
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 3
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 4
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 5
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung online HSK 6
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng sơ cấp
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng trung cấp
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng cao cấp
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản
 • Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại nâng cao

Và còn rất nhiều chuyên đề luyện dịch tiếng Trung online khác, các bạn chú ý theo dõi kênh học tiếng Trung online Thầy Vũ mỗi ngày nhé.