Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 tiếp tục hệ thống giáo án giảng dạy chương trình đào tạo trực tuyến lớp thương mại tiếng Trung online cơ bản chuyên đề giải thích các thuật ngữ chuyên ngành kế toán thuế và kiểm toán.

0
1050
Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3
Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3
5/5 - (1 bình chọn)

Sách giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 tiếp tục hệ thống giáo án giảng dạy chương trình đào tạo trực tuyến lớp thương mại tiếng Trung online cơ bản chuyên đề giải thích các thuật ngữ chuyên ngành kế toán thuế và kiểm toán. Trong video bài giảng này các bạn sẽ được trang bị thêm hàng loạt từ vựng kế toán tiếng Trung và thuật ngữ tiếng Trung kế toán thông dụng và chỉ duy nhất có trong bộ giáo trình kế toán tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Giáo án bài giảng lớp giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế cho các bạn học viên tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao.

Các bạn học viên xem lại kiến thức trọng điểm bài giảng 1 và bài giảng 2 trong video link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 1

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 2

Các bạn đang muốn tham gia chương trình đào tạo thương mại tiếng Trung cơ bản nâng cao thì hãy xem thông tin chi tiết khóa học này ngay trong link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Công cụ thiết yếu để hỗ trợ tốt nhất khi chúng ta làm việc với đối tác nhà xưởng Trung Quốc chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính.

Download sogou

Bài giảng hôm nay bao hàm rất nhiều phần quan trọng về vận dụng kết cấu định ngữ với trung tâm ngữ. Vì vậy các bạn học viên cần hết sức chú ý xem thật kỹ video Thầy Vũ livestream hôm nay nhé.

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 4

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 2

Trong video giáo án chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online này các bạn học viên cần hết sức tập trung vào phần vận dụng kết cấu định ngữ tiếng Trung với trung tâm ngữ trong từng mẫu câu tiếng Trung thương mại Thầy Vũ đưa ra trên lớp nhé. Đó là kiến thức cơ bản được ứng dụng vào trong các văn bản hợp đồng kinh doanh mua bán và hợp tác giữa hai bên. Vì vậy, các bạn học viên cần được trang bị kiến thức ngữ pháp nền tảng thì mới có thể lĩnh hội được kiến thức trong bài giảng này.

Để tăng cường thêm kiến thức ngữ pháp thương mại tiếng Trung và mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Trung thương mại thì các bạn học viên cần luyện tập thêm kỹ năng biên phiên dịch thương mại thông qua các bài tập sau đây nhé.

Bên dưới là bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 các bạn chú ý xem và làm bài tập luôn nhé.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

埃隆马斯克希望 Twitter 用户付费进行验证。它可能会给公司带来一系列新的麻烦。

2009 年,在 Twitter 被当时的圣路易斯起诉之后。由于圣路易斯红雀队经理托尼·拉鲁萨在平台上被冒充,这家年轻的公司推出了一项新功能:蓝白复选标记。

支票表明,Twitter 已经核实了艺术家、运动员、政府官员和机构以及其他公众人物的账户。

该选项以验证疾病控制和预防中心的计划开始,旨在保护有可能被欺诈性模仿其帐户的个人,并为所有用户带来好处——一种让人们知道他们可以信任信息的方式被知名人士分享。

它很快成为该平台的标志性功能之一,被 Facebook 等竞争对手复制,并为接受它的人创造了一种新的文化声望。

现在,Twitter 的新主人埃隆·马斯克 (Elon Musk) 正在寻求彻底改革验证的工作方式,这不仅有可能改变谁获得令人垂涎的蓝色复选标记,而且还可能为用户发现平台上的虚假和欺诈活动带来新的麻烦。

马斯克本周证实,他正在努力推出该公司 Twitter Blue 订阅服务的更新版本,任何用户都可以每月支付 8 美元来获得或保持验证。

这位世界首富还使用了民粹主义语言,称此举是为了打破“推特目前的领主和农民制度,以确定谁有或没有蓝色复选标记。”

如果用户购买,该计划可能会成为 Twitter 的新收入驱动力,这是马斯克在以 440 亿美元收购该公司后所需要的,该公司部分资金来自债务。

他还建议,验证更多真实的人类用户可以帮助解决他声称在长达数月的努力摆脱收购交易期间担心的虚假和垃圾邮件帐户的普遍性。

逻辑似乎是这样的:通过要求用户使用银行账户或信用卡支付验证费用,这将为非真实账户的进入设置更高的门槛。

马斯克周三在一条推文中表示,如果在他的新系统下验证的账户参与“垃圾邮件/诈骗/冒充,他们将被暂停,但 Twitter 将保留他们的钱!”

他说他将创建一个单独的标签,以公众人物的名义出现,类似于 Twitter 已经识别政府官员和国家媒体组织代表的方式。

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

但此举可能会阻碍某些知名账户的验证,使用户更难确定哪些是真实的。而且还不清楚它是否会阻止不真实的和机器人活动。

“事实上,这正在使 Twitter 成为一个付费游戏系统,我们知道宣传者、致力于通过 Twitter 传播虚假信息和其他形式的操纵的人非常愿意并且能够为他们的运营提供资金,”塞缪尔·伍利 (Samuel Woolley) 说,德克萨斯大学信息学院助理教授,《机器人》一书的作者。

“社交媒体公司最担心的大多数宣传者,如俄罗斯政府、中国政府、极端组织,都拥有大量资源,”他说。

目前,Woolley 说,为了通过 Twitter 验证要求用户将手机号码链接到他们的帐户,不良行为者将“购买数千部智能手机并将它们放在架子上……这比支付 8 美元的验证费要昂贵得多。 。”

理论上,一个人也可以付费验证一个帐户,然后让计算机运行它,从而有效地创建一个自动(或“机器人”)验证帐户。

可能还有其他复杂的因素。根据几个月前的公司举报人投诉,用户可能担心将他们的银行或信用卡信息交给据称存在重大安全漏洞的公司。

在世界许多地方,人们无法轻易获得银行服务。许多不担心被冒充并且不关心 Twitter“影响力”的普通 Twitter 用户也可能根本不关心为蓝支票掏腰包。

也不清楚什么会阻止某人创建和支付以验证冒充他人的帐户,从而破坏该功能的原始目的。

不难想象有人花钱证明自己是特定公司的客户支持代理,然后利用蓝色复选标记的可信度来欺骗毫无戒心的客户。

Twitter 没有立即回应有关该计划的问题,包括如何防止此类模仿。

Bên dưới là phần chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu của bài giảng khóa Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3, chúng ta cùng tra phiên âm của các từ mới nhé.

Āi lóng mǎ sīkè xīwàng Twitter yònghù fùfèi jìnxíng yànzhèng. Tā kěnéng huì gěi gōngsī dài lái yī xìliè xīn de máfan.

2009 Nián, zài Twitter bèi dāngshí de shènglùyìsī qǐsù zhīhòu. Yóuyú shènglùyìsī hóng què duì jīnglǐ tuōní·lā lǔ sà zài píngtái shàng bèi màochōng, zhè jiā niánqīng de gōngsī tuīchūle yī xiàng xīn gōngnéng: Lán báifùxuǎn biāojì.

Zhīpiào biǎomíng,Twitter yǐjīng héshíle yìshùjiā, yùndòngyuán, zhèngfǔ guānyuán hé jīgòu yǐjí qítā gōngzhòng rénwù de zhànghù.

Gāi xuǎnxiàng yǐ yànzhèng jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn de jì huá kāishǐ, zhǐ zài bǎohù yǒu kěnéng bèi qīzhà xìng mófǎng qí zhànghù de gèrén, bìng wéi suǒyǒu yònghù dài lái hǎochù——yī zhǒng ràng rénmen zhīdào tāmen kěyǐ xìnrèn xìnxī de fāngshì bèi zhīmíng rénshì fēnxiǎng.

Tā hěn kuài chéngwéi gāi píngtái de biāozhì xìng gōngnéng zhī yī, bèi Facebook děng jìngzhēng duìshǒufùzhì, bìng wèi jiēshòu tā de rén chuàngzàole yī zhǒng xīn de wénhuà shēngwàng.

Xiànzài,Twitter de xīn zhǔrén āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) zhèngzài xúnqiú chèdǐ gǎigé yànzhèng de gōngzuò fāngshì, zhè bùjǐn yǒu kěnéng gǎibiàn shéi huòdé lìng rén chuíxián de lán sè fù xuǎn biāojì, érqiě hái kěnéng wéi yònghù fāxiàn píngtái shàng de xūjiǎ hé qīzhà huódòng dài lái xīn de máfan.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

Mǎ sīkè běn zhōu zhèngshí, tā zhèngzài nǔlì tuīchū gāi gōngsī Twitter Blue dìngyuè fúwù de gēngxīn bǎnběn, rènhé yònghù dōu kěyǐ měi yuè zhīfù 8 měiyuán lái huòdé huò bǎochí yànzhèng.

Zhè wèi shìjiè shǒu fù hái shǐyòngle míncuì zhǔyì yǔyán, chēng cǐ jǔ shì wèile dǎpò “tuī tè mùqián de lǐngzhǔ hé nóngmín zhìdù, yǐ quèdìng shéi yǒu huò méiyǒu lán sè fù xuǎn biāojì.”

Rúguǒ yònghù gòumǎi, gāi jìhuà kěnéng huì chéngwéi Twitter de xīn shōurù qūdòng lì, zhè shì mǎ sīkè zài yǐ 440 yì měiyuán shōugòu gāi gōngsī hòu suǒ xūyào de, gāi gōngsī bùfèn zījīn láizì zhàiwù.

Tā hái jiànyì, yànzhèng gèng duō zhēnshí de rénlèi yònghù kěyǐ bāngzhù jiějué tā shēngchēng zài zhǎng dá shù yuè de nǔlì bǎituō shōugòu jiāoyì qíjiān dānxīn de xūjiǎ hé lèsè yóujiàn zhànghù de pǔbiàn xìng.

Luójí sìhū shì zhèyàng de: Tōngguò yāoqiú yònghù shǐyòng yínháng zhànghù huò xìnyòngkǎ zhīfù yànzhèng fèiyòng, zhè jiāng wéi fēi zhēnshí zhànghù de jìnrù shèzhì gèng gāo de ménkǎn.

Mǎ sīkè zhōusān zài yītiáo tuī wénzhōng biǎoshì, rúguǒ zài tā de xīn xìtǒng xià yànzhèng de zhànghù cānyù “lèsè yóujiàn/zhàpiàn/màochōng, tāmen jiāng bèi zàntíng, dàn Twitter jiāng bǎoliú tāmen de qián!”

Tā shuō tā jiāng chuàngjiàn yīgè dāndú de biāoqiān, yǐ gōngzhòng rénwù de míngyì chūxiàn, lèisì yú Twitter yǐjīng shìbié zhèngfǔ guānyuán hé guójiā méitǐ zǔzhī dàibiǎo de fāngshì.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

Dàn cǐ jǔ kěnéng huì zǔ’ài mǒu xiē zhīmíng zhànghù de yànzhèng, shǐ yònghù gèng nán quèdìng nǎxiē shì zhēnshí de. Érqiě hái bù qīngchǔ tā shìfǒu huì zǔzhǐ bù zhēnshí de hé jīqìrén huódòng.

“Shìshí shàng, zhè zhèngzài shǐ Twitter chéngwéi yīgè fùfèi yóuxì xìtǒng, wǒmen zhīdào xuānchuán zhě, zhìlì yú tōngguò Twitter chuánbò xūjiǎ xìnxī hé qítā xíngshì de cāozòng de rén fēicháng yuànyì bìngqiě nénggòu wèi tāmen de yùnyíng tígōng zījīn,” sāi móu ěr·wǔ lì (Samuel Woolley) shuō, dé kè sà sī dàxué xìnxī xuéyuàn zhùlǐ jiàoshòu,“jīqìrén” yī shū de zuòzhě.

“Shèjiāo méitǐ gōngsī zuì dānxīn de dà duōshù xuānchuán zhě, rú èluósī zhèngfǔ, zhōngguó zhèngfǔ, jíduān zǔzhī, dōu yǒngyǒu dàliàng zīyuán,” tā shuō.

Mùqián,Woolley shuō, wèile tōngguò Twitter yànzhèng yāoqiú yònghù jiàng shǒujī hàomǎ liànjiē dào tāmen de zhànghù, bùliáng xíngwéi zhě jiāng “gòumǎi shù qiān bù zhìnéng shǒujī bìng jiāng tāmen fàng zài jiàzi shàng……zhè bǐ zhīfù 8 měiyuán de yànzhèng fèi yào ángguì dé duō. .”

Lǐlùn shàng, yīgè rén yě kěyǐ fùfèi yànzhèng yīgè zhànghù, ránhòu ràng jìsuànjī yùnxíng tā, cóng’ér yǒuxiào de chuàngjiàn yīgè zìdòng (huò “jīqìrén”) yànzhèng zhànghù.

Kěnéng hái yǒu qítā fùzá de yīnsù. Gēnjù jǐ gè yuè qián de gōngsī jǔbào rén tóusù, yònghù kěnéng dānxīn jiāng tāmen de yínháng huò xìnyòngkǎ xìnxī jiāo gěi jù chēng cúnzài zhòngdà ānquán lòudòng de gōngsī.

Zài shìjiè xǔduō dìfāng, rénmen wúfǎ qīngyì huòdé yínháng fúwù. Xǔduō bù dānxīn bèi màochōng bìngqiě bù guānxīn Twitter“yǐngxiǎng lì” de pǔtōng Twitter yònghù yě kěnéng gēnběn bù guānxīn wèi lán zhīpiào tāoyāobāo.

Yě bù qīngchǔ shénme huì zǔzhǐ mǒu rén chuàngjiàn hé zhīfù yǐ yànzhèng màochōng tārén de zhànghù, cóng’ér pòhuài gāi gōngnéng de yuánshǐ mùdì.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

Bù nán xiǎngxiàng yǒurén huā qián zhèngmíng zìjǐ shì tèdìng gōngsī de kèhù zhīchí dàilǐ, ránhòu lìyòng lán sè fù xuǎn biāojì de kě xìn dù lái qīpiàn háo wú jièxīn de kèhù.

Twitter méiyǒu lìjí huíyīng yǒuguān gāi jìhuà de wèntí, bāokuò rúhé fángzhǐ cǐ lèi mófǎng.

Thầy Vũ chia sẻ thêm phần đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của bài giảng lớp Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 các bạn chú ý xem và tham khảo luôn nhé.

Elon Musk muốn người dùng Twitter trả tiền để được xác minh. Nó có thể tạo ra một loạt vấn đề mới cho công ty.

Năm 2009, sau khi Twitter bị kiện bởi St. Giám đốc của Louis Cardinals, Tony La Russa vì bị mạo danh trên nền tảng, công ty trẻ đã giới thiệu một tính năng mới: dấu kiểm màu xanh và trắng.

Việc kiểm tra chỉ ra rằng Twitter đã xác minh tài khoản của các nghệ sĩ, vận động viên, các quan chức chính phủ và các cơ quan cũng như các nhân vật công chúng khác.

Tùy chọn, khởi đầu với kế hoạch xác minh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, được trình bày như một biện pháp bảo vệ cho những cá nhân có nguy cơ bị giả mạo tài khoản của họ và mang lại lợi ích cho tất cả người dùng – một phương tiện để mọi người biết rằng họ có thể tin tưởng thông tin được chia sẻ bởi các nhân vật nổi tiếng.

Nó nhanh chóng trở thành một trong những tính năng đặc trưng của nền tảng, được sao chép bởi các đối thủ như Facebook và tạo ra một loại bộ nhớ cache văn hóa mới cho những người nhận được nó.

Giờ đây, chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk, đang tìm cách đại tu cách thức hoạt động của xác minh, với khả năng không chỉ thay đổi ai nhận được dấu kiểm màu xanh lam thèm muốn mà còn tạo ra những cơn đau đầu mới cho người dùng trong việc phát hiện hoạt động giả mạo và gian lận trên nền tảng.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

Tuần này, Musk xác nhận rằng ông đang làm việc để khởi chạy phiên bản cập nhật của dịch vụ đăng ký Twitter Blue của công ty, trong đó bất kỳ người dùng nào cũng có thể trả 8 đô la mỗi tháng để được hoặc vẫn được xác minh.

Người đàn ông giàu nhất thế giới cũng đã sử dụng ngôn ngữ dân túy, coi động thái này như một cách để phá vỡ “hệ thống lãnh chúa và nông dân hiện tại của Twitter dành cho những người có hoặc không có dấu kiểm màu xanh lam”.

Nếu người dùng mua vào, kế hoạch này có thể là một động lực doanh thu mới cho Twitter, thứ mà Musk cần sau khi mua lại công ty trị giá 44 tỷ USD, vốn được tài trợ một phần bằng nợ.

Ông cũng gợi ý rằng việc xác minh người dùng thực tế hơn có thể giúp giải quyết sự phổ biến của các tài khoản giả mạo và thư rác mà ông có ý lo ngại trong nỗ lực kéo dài nhiều tháng của mình để thoát khỏi thỏa thuận mua lại.

Logic dường như diễn ra như sau: Bằng cách yêu cầu người dùng trả tiền để xác minh, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, nó sẽ tạo ra rào cản cao hơn đối với các tài khoản không xác thực.

Musk cho biết trong một tweet hôm thứ Tư rằng nếu các tài khoản được xác minh theo hệ thống mới của anh ấy dính vào “spam / lừa đảo / mạo danh, chúng sẽ bị đình chỉ, nhưng Twitter sẽ giữ tiền của họ!”

Và anh ấy cho biết anh ấy sẽ tạo một thẻ riêng biệt sẽ hiển thị dưới tên của các nhân vật của công chúng, tương tự như cách Twitter đã xác định các quan chức chính phủ và đại diện của các tổ chức truyền thông nhà nước.

Nhưng động thái này có thể khiến một số tài khoản nổi bật không được xác minh, khiến người dùng khó xác định tài khoản nào là xác thực. Và không rõ rằng nó cũng sẽ ngăn chặn hoạt động không xác thực và bot.

Sách tài liệu và giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 Thầy Vũ thiết kế chuyên biệt cho học viên của trung tâm.

“Trên thực tế, điều này đang biến Twitter trở thành một hệ thống trả tiền để chơi và chúng tôi biết rằng các nhà tuyên truyền, những người làm việc để truyền bá thông tin sai lệch và các hình thức thao túng khác thông qua Twitter, rất sẵn lòng và có thể tài trợ cho hoạt động của họ,” Samuel Woolley nói , trợ lý giáo sư tại Trường Thông tin của Đại học Texas và là tác giả của cuốn sách “Bots”.

Ông nói: “Hầu hết những tuyên truyền viên mà các công ty truyền thông xã hội lo lắng nhất, như chính phủ Nga, chính phủ Trung Quốc, các nhóm cực đoan, đều có rất nhiều nguồn lực.

Hiện tại, Woolley cho biết, để vượt qua yêu cầu xác minh của Twitter rằng người dùng liên kết số điện thoại di động với tài khoản của họ, những kẻ xấu sẽ “mua hàng nghìn điện thoại thông minh và đặt chúng trên giá đỡ… và đó là một nỗ lực tốn kém hơn nhiều so với việc trả phí xác minh 8 đô la. . ”

Về lý thuyết, một người cũng có thể trả tiền để xác minh tài khoản và sau đó cho phép máy tính chạy nó, do đó tạo một tài khoản được xác minh tự động (hoặc “bot”) một cách hiệu quả.

Có thể có các yếu tố phức tạp khác. Người dùng có thể lo ngại về việc chuyển giao thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của họ cho một công ty bị cáo buộc có lỗ hổng bảo mật lớn, theo đơn tố cáo của công ty chỉ vài tháng trước.

Ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người không dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Và nhiều người dùng Twitter thông thường không lo lắng về việc bị mạo danh và không quan tâm đến “ảnh hưởng” của Twitter cũng có thể đơn giản là không quan tâm đến việc tìm kiếm một tấm séc xanh.

Cũng không rõ điều gì sẽ ngăn ai đó tạo và thanh toán để xác minh tài khoản mạo danh người khác một cách gian lận, do đó phá hoại mục đích ban đầu của tính năng.

Không khó để tưởng tượng một người nào đó trả tiền để xác minh mình là đại lý hỗ trợ khách hàng cho một công ty cụ thể và sau đó sử dụng uy tín có được từ dấu kiểm màu xanh lam để lừa đảo những khách hàng không nghi ngờ.

Twitter đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi về kế hoạch này, bao gồm cả cách nó sẽ ngăn chặn việc bắt chước như vậy.

Trên đây là tất cả nội dung kiến thức trọng điểm về ngữ pháp thương mại tiếng Trung và từ mới tiếng Trung thương mại của bài giảng lớp Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3. Các bạn học viên ở nhà cố gắng xem lại video bài giảng này và bài tập kèm theo nhé.

Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án của lớp Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 3 hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đào tạo trực tuyến tiếp theo vào thứ 4 tuần sau nhé, thân ái và chào tạm biệt các bạn.