301 Câu đàm thoại Tiếng Hoa Video Bài 1

0
27503

Mẫu câu
你好!
Nǐ hǎo!
Chào bạn!
你好吗?
Nǐ hǎo ma?
Bạn khỏe không?
很好。
Hěn hǎo.
Rất khỏe.
我也很好。
Wǒ yě hěn hǎo.
Tôi cũng rất khỏe.

Đàm thoại
大卫:玛丽,你好!
Dà wèi: Mǎlì, nǐ hǎo!
David: Chào Mary!
玛丽:你好,大卫!
Mǎlì: Nǐ hǎo, dà wèi!
Mary: Chào David!

王兰:你好吗?
Wáng lán: Nǐ hǎo ma?
Vương Lan: Bạn khỏe không?
刘京:很好,你好吗?
Liú jīng: Hěn hǎo, nǐ hǎo ma?
Lưu Kinh: Rất khỏe, bạn khỏe không?
王兰:我也很好。
Wáng lán: Wǒ yě hěn hǎo.
Vương Lan: Tôi cũng rất khỏe.

Chú thích:
1. “你好!” “Chào bạn!”
Lời chào hỏi thường ngày, bất cứ lúc nào, trường hợp nào và bất cứ đối tượng nào cũng đều dùng được cả. Câu đáp lại cũng là “你好”.

2. “你好吗?” “Bạn khỏe không?”
Cũng là câu hỏi thăm thường ngày, câu đáp lại thường là “我很好”. Câu này thường dùng chào hỏi người đã quen biết.

Mở rộng:
你们好吗?
Nǐmen hǎo ma?
Các bạn khỏe không?
我们都很好。你好吗?
Wǒmen dōu hěn hǎo. Nǐ hǎo ma?
Chúng tôi đều rất khỏe. Bạn khỏe không?
我也很好。
Wǒ yě hěn hǎo.
Tôi cũng rất khỏe.
你来吗?
Nǐ lái ma?
Bạn đến không?
我来。
Wǒ lái.
Tôi đến.
爸爸、妈妈来吗?
Bàba, māma lái ma?
Bố mẹ đến không?
他们都来。
Tāmen dōu lái.
Họ đều đến.

Từ vựng Tiếng Trung

STT Tiếng Trung Loại từ Phiên âm Tiếng Việt
 1 đại từ bạn, anh, chị, cậu, ấy, …
 2 tính từ hǎo tốt, khỏe, được
 3 trợ từ ma à, không, phải không
 4 phó từ hěn rất
 5 đại từ tôi
 6 phó từ cũng
 7 你们 đại từ nǐmen các bạn, các anh, các chị, các cậu…
 8 đại từ cô ta, cô ấy, bà ta, bà ấy
 9 đại từ anh ta, anh ấy, ông ta, ông ấy
 10 他们 đại từ tāmen họ
 11 我们 đại từ wǒmen chúng tôi, chúng ta
 12 phó từ dōu đều
 13 động từ lái đến
 14 爸爸 danh từ bàba bố
 15 妈妈 danh từ māma mẹ
 16 大卫 tên riêng dà wèi David
 17 玛丽 tên riêng mǎ lì Mary
 18 王兰 tên riêng wáng lán Vương Lan
 19 刘京 tên riêng liú jīng Lưu Kinh

Luyện tập Ngữ âm Ngữ điệu

gòu kòu bái pái
dào tào gǎi kǎi
bǔkǎo hěn hǎo dǎ dǎo fěn bǐ
měi hǎo wǔ dǎo nǐ lái hěn lèi
měi lì hǎi wèi hěn hēi nǎ ge
tóufa nàme hēide gēge
lái ba mèimei dìdi jiějie

Xem Bài học tiếp: 301 câu đàm thoại tiếng Hoa video bài 2

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm bài viết về Cách sử dụng Bộ gõ Tiếng Trung SOGOU 搜狗拼音输入法 theo link bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt Bộ gõ Tiếng Trung SOGOU

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội