Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới thầy Vũ

0
11636
4.4/5 - (5 bình chọn)

Mục lục

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 hán ngữ 1 mới

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới nhất. Đây là bộ bài giảng được thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ biên soạn dựa theo cuốn giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 giáo trình hán ngữ phiên bản mới sắp được ra mắt trong thời gian sắp tới. Các bạn thường xuyên online website trung tâm để nắm được tình hình thời sự mới nhất mỗi ngày.

Bên dưới là phần nội dung chính của bài giảng tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới. Các bạn xem xong chỗ nào chưa hiểu hoặc cần được giải đáp ở đâu và chỗ nào thì vui lòng đăng comment vào trong Nhóm TIẾNG TRUNG HSK của trung tâm tiếng Trung ChineMaster trên facebook hoạc đăng vào fanpage Tiếng Trung HSK đều oke.

Giáo trình học ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới

Tài liệu học ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới đã được thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cập nhập và sửa đổi nhiều chỗ còn thiếu sót ở phần trước, các bạn xem chi tiết ở bên dưới.

Cách dùng câu hỏi có trợ từ ngữ khí 吗

 1. 你好吗?(Nǐ hǎo ma) Bạn khỏe không?
 2. 你身体好吗?(Nǐ shēntǐ hǎo ma) Sức khỏe của bạn tốt không?
 3. 你工作忙吗?(Nǐ gōngzuò máng ma) Công việc bạn bận không?
 4. 今天你忙吗?(Jīntiān nǐ máng ma) Hôm nay bạn bận không?
 5. 明天你去图书馆吗?(Míngtiān nǐ qù túshū guǎn ma) Ngày mai bạn đến thư viện không?
 6. 你是汉语老师吗?(Nǐ shì hànyǔ lǎoshī ma) Bạn là giáo viên Tiếng Trung à?

Trợ từ ngữ khí 吧 biểu thị mời ai đó làm gì cùng mình, hoặc thương lượng

 1. 我们去她家玩吧 (Wǒmen qù tā jiā wánr ba) Chúng ta đến nhà cô chơi đi.
 2. 明天你来学校吧 (Míngtiān nǐ lái xuéxiào ba) Ngày mai bạn đến trường học đi.
 3. 你先去吧 (Nǐ xiān qù ba) Bạn đi trước đi.
 4. 我们走吧 (Wǒmen zǒu ba) Chúng ta đi thôi.
 5. 太贵了,三块钱吧 (Tài guìle, sān kuài qián ba) Đắt quá, ba tệ thôi.

Trợ từ ngữ khí 呢 biểu thị khẳng định để xác nhận một sự thật

 1. 我在家看电视呢。(Wǒ zàijiā kàn diànshì ne) Tôi ở nhà xem TV đây.
 2. 我在学校教英语呢。(Wǒ zài xuéxiào jiào yīngyǔ ní) Tôi dạy tiếng Anh ở trường đây.
 3. 我在图书馆学习汉语呢。(Wǒ zài túshū guǎn xuéxí hànyǔ ní) Tôi học tiếng Trung ở thư viện đây.

Cấu trúc Ngữ pháp Tiếng Trung Quyển 1

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 两 + Lượng từ

两个人,两个 馒头,两个包子
Không được dùng: 二个人,二个馒头,二个包子

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 太 + adj + 了

 1. 太忙了(Tài mángle) Bận quá
 2. 太累了(Tài lèile) Mệt quá
 3. 太好了(Tài hǎole) Tốt quá
 4. 太饿了(Tài èle) Đói quá
 5. 太饱了(Tài bǎole) No quá

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 很 + adj

 1. 很好 (Hěn hǎo) Rất tốt
 2. 很忙 (Hěn máng) Rất bận
 3. 很累 (Hěn lèi) Rất mệt
 4. 很饿 (Hěn è) Rất đói
 5. 很饱 (Hěn bǎo) Rất no

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 很 + adj + 的 + N

 1. 很好的人 (Hěn hǎo de rén) Người rất tốt
 2. 很好的同学 (Hěn hǎo de tóngxué) Bạn học rất tốt
 3. 很好的老师 (Hěn hǎo de lǎoshī) Thầy giáo rất tốt
 4. 很新的本子 (Hěn xīn de běnzi) Quyển vở rất tốt
 5. 很旧的书 (Hěn jiù de shū) Sách rất cũ

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung V + 什么

 1. 你买什么?(Nǐ mǎi shénme) Bạn mua gì?
 2. 你卖什么?(Nǐ mài shénme) Bạn bán gì?
 3. 你做什么?(Nǐ zuò shénme) Bạn làm gì?
 4. 你要什么?(Nǐ yào shénme) Bạn muốn gì?
 5. 你要几斤苹果?(Nǐ yào jǐ jīn píngguǒ) Bạn muốn mấy cân táo?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 这是 và 这不是

 1. 这是什么?(Zhè shì shénme) Đây là cái gì?
 2. 这是你的书吗?(Zhè shì nǐ de shū ma) Đây là sách của bạn à?
 3. 这是我的朋友。(Zhè shì wǒ de péngyǒu) Đây là bạn của tôi.
 4. 这不是书,这是杂志。(Zhè bùshì shū, zhè shì zázhì) Đây không phải là sách, đây là tạp chí.

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 是不是

 1. 你是不是韩国人?(Nǐ shì búshì hánguó rén) Bạn phải chăng là người Hàn Quốc?
 2. 你是不是越南留学生?(Nǐ shì búshì yuènán liúxuéshēng) Bạn phải chăng là Lưu học sinh Việt Nam?
 3. 这是不是你的书?(Zhè shì búshì nǐ de shū) Đây phải chăng là sách của bạn?
 4. 她是不是我们的老师?(Tā shì búshì wǒmen de lǎoshī) Phải chăng cô ta là giáo viên?
 5. 她是不是我们的学校的校长?(Tā shì búshì wǒmen de xuéxiào de xiàozhǎng) Phải chăng cô ta là hiệu trưởng của trường của chúng ta)

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung V + 不 + V

 1. Có nghĩa là làm hay không làm cái gì, là một dạng câu hỏi không dùng “吗”.
 2. 你去不去银行取钱? (Nǐ qù bú qù yínháng qǔ qián)
 3. 你吃不吃面条儿?(Nǐ chī bù chī miàntiáor)
 4. 你做不做?(Nǐ zuò bú zuò)
 5. 你来不来?(Nǐ lái bù lái)

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung adj + 不 + adj

Có nghĩa là như thế nào hay không như thế nào, là một dạng câu hỏi không dùng “吗”.

 1. 你忙不忙?(Nǐ máng bù máng)
 2. 你累不累?(Nǐ lèi bú lèi)
 3. 你高兴不高兴?(Nǐ gāoxìng bù gāoxìng)
 4. 你开心不开心?(Nǐ kāixīn bù kāixīn)

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 哪 哪儿 那 那儿

 1. 今天中午你去哪儿?(Jīntiān zhōngwǔ nǐ qù nǎr) Trưa hôm nay bạn đi đâu?
 2. 你是哪国人?(Nǐ shì nǎ guórén) Bạn là người nước nào?
 3. 明天我去那儿工作。(Míngtiān wǒ qù nà’er gōngzuò) Ngày mai tôi đến đó làm việc.
 4. 那个人是谁?(Nàgè rén shì shuí) Người kia là ai?
 5. 那个人是你的朋友吗?(Nàgè rén shì nǐ de péngyǒu ma) Người kia là bạn của bạn à?
 6. 那是什么东西?(Nà shì shénme dōngxi) Kia là cái gì vậy?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 的

 1. 这是谁的书?(Zhè shì shuí de shū) Đây là sách của ai?
 2. 这是我的书。(Zhè shì wǒ de shū) Đây là sách của tôi.
 3. 这是我的朋友。(Zhè shì wǒ de péngyǒu) Đây là bạn của tôi.
 4. 这是你的书吗?(Zhè shì nǐ de shū ma) Đây là sách của bạn à?
 5. 这是你的朋友吗?(Zhè shì nǐ de péngyǒu ma) Đây là bạn của bạn à?
 6. 这是我的朋友的书。(Zhè shì wǒ de péngyǒu de shū) Đây là sách của bạn của tôi.
 7. 这是你的姐姐的书吗?(Zhè shì nǐ de jiějie de shū ma) Đây là sách của chị của bạn à?
 8. 这是不是你的姐姐的杂志?(Zhè shì búshì nǐ de jiějie de zázhì) Đây phải chăng là tạp chí của chị của bạn?
 9. 这不是我的姐姐的杂志,这是我的哥哥的杂志。(Zhè búshì wǒ de jiějie de zázhì, zhè shì wǒ de gēge de zázhì) Đây không phải là tạp chí của chị của tôi, đây là tạp chí của anh của tôi.
 10. 那是不是你的姐姐的杂志?(Nà shì búshì nǐ de jiějie de zázhì) Kia phải chăng là tạp chí của chị của bạn?
 11. 那不是我的姐姐的杂志,那是我的老师的杂志。(Nà búshì wǒ de jiějie de zázhì, nà shì wǒ de lǎoshī de zázhì) Kia không phải là tạp chí của chị của tôi, kia là tạp chí của cô giáo của tôi.

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 都 và 也

 1. 你们都好吗? (Nǐmen dōu hǎo ma) Các bạn đều khỏe chứ?
 2. 我们都很好。(Wǒmen dōu hěn hǎo) Chúng tôi đều rất khỏe
 3. 你们都是越南留学生吗?(Nǐmen dōu shì yuènán liúxuéshēng ma) Các bạn đều là lưu học sinh Việt Nam à?
 4. 我们都是越南留学生。(Wǒmen dōu shì yuènán liúxuéshēng) Chúng tôi đều là lưu học sinh Việt Nam
 5. 你好吗?(Nǐ hǎo ma) Bạn khỏe không?
 6. 我也很好。(Wǒ yě hěn hǎo) Tôi cũng rất khỏe
 7. 你也是越南留学生吗?(Nǐ yěshì yuènán liúxuéshēng ma) Bạn cũng là lưu học sinh Việt Nam à?
 8. 我也是越南留学生。(Wǒ yěshì yuènán liúxuéshēng) Tôi cũng là lưu học sinh Việt Nam
 9. 你们也都是越南留学生吗?(Nǐmen yě dōu shì yuènán liúxuéshēng ma) Các bạn cũng đều là lưu học sinh Việt Nam à?
 10. 我们都不是越南留学生。(Wǒmen dōu búshì yuènán liúxuéshēng) Chúng tôi đều không phải là lưu học sinh Việt Nam
 11. 我们不都是越南留学生。(Wǒmen bù dōu shì yuènán liúxuéshēng) Chúng tôi không phải đều là lưu học sinh Việt Nam
 12. 我们也不都是越南留学生。(Wǒmen yě bù dōu shì yuènán liúxuéshēng) Chúng tôi cũng không phải đều là lưu học sinh Việt Nam
 13. 我们也都不是越南留学生。(Wǒmen yě dū bùshì yuènán liúxuéshēng) Chúng tôi cũng đều không phải là lưu học sinh Việt Nam

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 觉得

 1. 你觉得怎么样?Nǐ juéde zěnme yàng Bạn cảm thấy thế nào?
 2. 我觉得很累。Wǒ juéde hěn lèi Tôi cảm thấy rất mệt
 3. 你觉得你的工作怎么样? Nǐ juéde nǐ de gōngzuò zěnme yàng Bạn cảm thấy công việc của bạn thế nào?
 4. 我觉得我的工作很好。Wǒ juéde wǒ de gōngzuò hěn hǎo Tôi cảm thấy công việc của tôi rất tốt
 5. 你觉得学习汉语难吗?Nǐ juéde xuéxí hànyǔ nán ma Bạn cảm thấy học tiếng Trung khó không?
 6. 我觉得语法不太难。听和说也比较容易,但是读和写很难。Wǒ juéde yǔfǎ bú tài nán. Tīng hé shuō yě bǐjiào róngyì, dànshì dú hé xiě hěn nán Tôi cảm thấy ngữ pháp không khó lắm. Nghe và nói cũng khá dễ, nhưng mà đọc và viết rất khó.
 7. 你觉得这个大学怎么样?Nǐ juéde zhège dàxué zěnme yàng Bạn cảm thấy trường Đại học này thế nào?
 8. 我觉得这个大学很好。Wǒ juéde zhège dàxué hěn hǎo Tôi cảm thấy trường Đại học này rất tốt

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 什么

 1. 你学习什么?(Nǐ xuéxí shénme) Bạn học gì?
 2. 这是什么书?(Zhè shì shénme shū) Đây là sách gì?
 3. 这是什么公司?(Zhè shì shénme gōngsī) Đây là công ty gì?
 4. 这是什么大学?(Zhè shì shénme dàxué) Đây là trường Đại học gì?
 5. 这是什么车?(Zhè shì shénme chē) Đây là xe gì?
 6. 这是什么药?(Zhè shì shénme yào) Đây là thuốc gì?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 些

Lượng từ “些” biểu thị số lượng không xác định, dùng sau các từ “一”, “哪”, “这”, “那”.

 1. 一些人 Yìxiē rén Một số người
 2. 一些书 Yìxiē shū Một số sách
 3. 哪些书 Nǎxiē shū Những sách nào
 4. 那些书 Nàxiē shū Những sách kia
 5. 这些是什么东西?Zhèxiē shì shénme dōngxi Đây là những đồ gì?
 6. 这些是什么书?Zhèxiē shì shénme shū Đây là những sách gì?
 7. 那些是什么水果? Nàxiē shì shénme shuǐguǒ
 8. 哪些人是你的朋友?Nǎxiē rén shì nǐ de péngyǒu
 9. 有一些人是学生,有一些人是老师。Yǒu yìxiē rén shì xuéshēng, yǒu yìxiē rén shì lǎoshī

Chú ý: Lượng từ “些” chỉ dùng với số từ “一”, không thể kết hợp với số từ khác.

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 在 + địa điểm + V

 1. 你在哪儿工作?Nǐ zài nǎr gōngzuò Bạn làm việc ở đâu?
 2. 我在北京大学工作。Wǒ zài běijīng dàxué gōngzuò Tôi làm việc ở trường Đại học Bắc Kinh
 3. 你在哪儿学习汉语?Nǐ zài nǎr xuéxí hànyǔ Bạn học tiếng Trung ở đâu?
 4. 我在河内大学学习汉语。Wǒ zài hénèi dàxué xuéxí hànyǔ Tôi học tiếng Trung ở trường Đại học Hà Nội
 5. 你在哪儿住?Nǐ zài nǎr zhù Bạn sống ở đâu?
 6. 我在十九楼住。Wǒ zài shíjiǔ lóu zhù Tôi ở tầng 19

(*) Trường hợp đặc biệt:

 1. 你住在哪儿?Nǐ zài nǎr zhù Bạn sống ở đâu?
 2. 我住在留学生公寓楼。Wǒ zhù zài liúxuéshēng gōngyù lóu Tôi ở nhà tập thể lưu học sinh

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 还是

 1. 你去邮局还是去银行?Nǐ qù yóujú háishì qù yínháng Bạn đi bưu điện hay là đi ngân hàng?
 2. 你吃米饭还是面条儿?Nǐ chī mǐfàn háishì miàntiáor Bạn ăn cơm hay là mì sợi?
 3. 你喝咖啡还是喝茶?Nǐ hē kāfēi háishì hē chá Bạn uống cafe hay là uống trà?
 4. 你换美元还是欧元?Nǐ huàn měiyuán háishì ōuyuán Bạn đổi tiền USD hay là Euro?
 5. 你喜欢学习汉语还是英语?Nǐ xǐhuān xuéxí hànyǔ háishì yīngyǔ Bạn thích học tiếng Trung hay là tiếng Anh?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 有

 1. 我有两个姐姐。Wǒ yǒu liǎng gè jiějie Tôi có hai chị gái
 2. 我有三本汉语词典。Wǒ yǒusān běn hànyǔ cídiǎn Tôi có ba quyển từ điển tiếng Trung
 3. 你有汉语书吗?Nǐ yǒu hànyǔ shū ma Bạn có sách tiếng Trung không?
 4. 你家有几个人?Nǐ jiā yǒu jǐ ge rén Nhà bạn có mấy người?
 5. 你家有网吗?Nǐ jiā yǒu wǎng ma Nhà bạn có internet không?
 6. 你有几个英国朋友?Nǐ yǒu jǐ ge yīngguó péngyǒu Bạn có mấy người bạn nước Anh?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 没有

 1. 我没有汉语书。Wǒ méiyǒu hànyǔ shū Tôi không có sách tiếng Trung
 2. 我没有英国朋友。Wǒ méiyǒu yīngguó péngyǒu Tôi không có người bạn nước Anh
 3. 我没有手机。Wǒ méiyǒu shǒujī Tôi không có điện thoại di động
 4. 我家没有网。Wǒjiā méiyǒu wǎng Nhà tôi không có internet

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 有没有

Nghĩa là “có hay không có”.

 1. 你有没有姐姐?Nǐ yǒu méiyǒu jiějie Bạn có hay không có chị gái?
 2. 你有没有自行车?Nǐ yǒu méiyǒu zìxíngchē Bạn có hay không có xe đạp?
 3. 你有没有汉语词典?Nǐ yǒu méiyǒu hànyǔ cídiǎn Bạn có hay không có từ điển tiếng Trung?

Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Trung 有一点儿 + adj

 1. 今天我有(一)点儿忙。Jīntiān wǒ yǒu (yì) diǎnr máng Hôm nay tôi hơi bận một chút
 2. 这个箱子有(一)点儿大。Zhège xiāngzi yǒu (yì) diǎnr dà Cái vali này hơi to một chút
 3. 今天我的工作很忙,有(一)点儿累。Jīntiān wǒ de gōngzuò hěn máng, yǒu (yì) diǎnr lèi Hôm nay công việc của tôi rất bận, hơi mệt một chút.

Cách đọc con số trong Tiếng Trung

 • 108: 一百零八 Yì bǎi líng bā
 • 110: 一百一十 Yì bǎi yì shí
 • 1018: 一千零一十八 Yì qiān líng yì shí bā
 • 1005: 一千零五 Yì qiān líng wǔ
 • 10009: 一万零九 Yí wàn líng jiǔ
 • 10890: 一万零八百九十 Yí wàn líng bā bǎi jiǔ shí

Câu tỉnh lược trong Tiếng Trung

Câu tỉnh lược có hai cách dùng:
(1) Trong trường hợp không có câu văn trước và sau, hỏi về địa điểm. Ví dụ:
我的书呢?Wǒ de shū ne(=我的书在哪儿?)Wǒ de shū zài nǎr Sách của tôi ở đâu?
我的自行车呢?Wǒ de zìxíngchē ne(=我的自行车在哪儿?)Wǒ de zìxíngchē zài nǎr

(2) Khi có câu văn trước và sau, ngữ nghĩa quyết định dựa theo câu văn trước và sau đó. Ví dụ:
这是谁的包?Zhè shì shuí de bāo Đây là cái túi của ai?
我的。Wǒ de Của tôi
那个呢?Nàgè ne(那个包是谁的?)Nàgè bāo shì shuí de Thế còn cái kia?
我朋友的。Wǒ péngyǒu de Của bạn tôi
你是哪国人?Nǐ shì nǎ guórén Bạn là người nước nào?
我是英国人。你呢?Wǒ shì yīngguó rén. Nǐ ne(=你是哪国人?)Tôi là người nước Anh. Còn bạn?
我是日本人。Wǒ shì rìběn rén Tôi là người Nhật Bản
最近工作忙不忙? Zuìjìn gōngzuò máng bù máng Dạo này công việc bận hay không bận?
不太忙,你呢?Bù tài máng, nǐ ne(=你忙吗?)Nǐ máng ma Không bận lắm, thế còn bạn?

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 update mới nhất

 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 1
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 2
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 3
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 4
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 5
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 6
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 7
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 8
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 9
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 10
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 11
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 12
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 13
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 14
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 15

Trên đây là toàn bộ trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo phần tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 phiên bản mới.