Sách Luyện thi HSK 2 Official Examination Papers of HSK 2

0
3405
Sách Luyện thi HSK 2 Official Examination Papers of HSK 2
Sách Luyện thi HSK 2 Official Examination Papers of HSK 2

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 2

Đề Luyện thi HSK 2

Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21223

Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21224

Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21225

Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21226

Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21227

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21223

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21224

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21225

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21226

Đáp án Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21227

Transcript Đề Luyện thi HSK 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21223

Transcript Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21224

Transcript Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21225

Transcript Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21226

Transcript Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21227

Kèm theo Giấy điền đáp án bài thi HSK 2

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 2 Official Examination Papers of HSK 2

《HSK真题集(附光盘2014版)》系列共7册:HSK1~6级每册包含相应等级的5套考试真题、答案、听力材料及配套MP3光盘;HSKK包含初、中、高三个等级各5套考试真题、听力材料及配套MP3光盘。本系列是孔子学院总部/国家汉办指定的2013年HSK和HSKK考试的唯一官方正式出版版本,按级别分册的方式方便考生根据需求有针对性地选择使用。本系列为考生提供了体验真实考试的机会,是考生和教师了解考试内容并有针对性地进行自测和备考的必备用书。
《HSK真题集(附光盘2级2014版)》(作者王群)是其中一册。

Ngoài ra, các em nên xem thêm Sách Luyện thi HSK 2 Success with New HSK Level 2 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 2 Success with New HSK Level 2