Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 tiếp tục chương trình đào tạo chuyên biệt cực kỳ chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 theo bộ sách giáo trình ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

0
594
Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7, khóa học tiếng trung cơ bản, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung cho người mới bắt đầu Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp theo bộ sách giáo trình chuẩn chinemaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7, khóa học tiếng trung cơ bản, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung cho người mới bắt đầu Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên nghiệp theo bộ sách giáo trình chuẩn chinemaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 tiếp tục chương trình đào tạo chuyên biệt cực kỳ chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 theo bộ sách giáo trình ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Thầy Vũ livestream đào tạo Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 theo bộ sách giáo trình chuẩn ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được bán độc quyền tại thị trường sách giáo dục & đào tạo ở Việt Nam.

Trước hết, chúng ta cần tranh thủ thời gian ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng điểm từ bài giảng 1 đến bài giảng 6 trong link sau đây.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Các bạn chú ý đăng câu hỏi thắc mắc vào trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được đội ngũ giáo viên giảng viên trung tâm tiếng Trung chinemaster.com hỗ trợ trực tuyến & giải đáp thắc mắc trong thời gian nhanh nhất nhé.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Các bạn học viên chú ý sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tối đa cho việc học từ vựng tiếng Trung nhé. Bạn nào hàng ngày phải soạn thảo văn bản tiếng Trung trên máy tính thì bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chính là phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất được đề xuất bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Download bộ gõ tiếng Trung

Thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu sẽ khai giảng vào ngày 18/10/2022 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Ngã Tư Sở.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Bây giờ là phần luyện tập nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 này, bao gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 1

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 2

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

虽然似乎每个社交媒体应用都在复制 TikTok,但 TikTok 现在似乎在复制亚马逊的剧本。

根据最近发布在其招聘网站和 LinkedIn 页面上的几个职位空缺,TikTok 似乎正在寻求在美国建立一个新的物流和仓储网络,以支持其电子商务工作。

与其他社交网络一样,TikTok 已扩展到电子商务以增加收入机会。

TikTok 目前在包括英国和印度尼西亚在内的特定市场提供名为 TikTok Shop 的购物选项,允许创作者和商家通过该平台销售产品。

它还与 Shopify 合作以支持在平台上购物。

但随着 Axios 首次报道的最新招聘信息,TikTok 似乎想走得更远。 TikTok 可能不仅仅是作为一个接触客户的平台,它可能正在寻求提供后勤支持,以建立它所谓的“全新的、更好的电子商务体验”。

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

“通过提供仓储、配送和客户服务退货,我们的使命是帮助卖家提高运营能力和效率,为买家提供满意的购物体验,并确保 TikTok Shop 的快速可持续增长,”该公司在一份招聘信息中表示。

例如,在一份招聘信息中,该公司表示正在寻找“从头开始构建新的履行服务”并“负责美国 TikTok 电子商务物流履行服务的业务发展”的人。

许多职位都在西雅图以外的地方发布,西雅图也是亚马逊第一个公司总部的所在地。

亚马逊庞大的物流和配送网络将其变成了众多商家的核心工具,并确保它能够提供种类繁多的产品并加快配送速度。

TikTok 发言人拒绝详细说明最新的角色。该发言人在给 CNN 的一份声明中表示,该公司“专注于在东南亚和英国目前提供 TikTok Shop 的国家/地区提供有价值的购物体验,其中包括为商家提供一系列产品功能和交付选项。”

没有人愿意在死前用完钱。

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

但确保你的积蓄能持续存在是一项挑战,因为你要处理很多未知数:你能活多久?你会面临代价高昂的健康危机吗?当您退休时,市场和经济将如何表现?

这使得很难弄清楚你每年可以从你的投资组合中拿走多少,并且不会超过你的钱。但是有各种经验法则可以帮助您衡量可持续的提款率。

这些规则通常源自基于历史回报、经济预测和假设您将退休 30 年并拥有 50-50 或 60-40 股票与债券的平衡投资组合的复杂模拟。

最终结果应该给你一个非常高的概率(85% 到 90%)你不会在你死前耗尽你的投资组合。这意味着它不会归零。但这也意味着你死时可能会得到与开始时一样多的钱,如果不是更多的话。

但请记住,任何经验法则都只是一个指南,因为对您而言最佳答案将取决于您的个人情况。

一条规则是“投资组合百分比”退出策略。无论如何,你每年都会拿走你投资组合的 4% 或 5%。您不会根据通货膨胀或市场表现进行调整。

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

假设您选择 5% 并拥有 100 万美元的初始投资组合。如果投资组合跌至 800,000 美元,您的年度提款将从 50,000 美元降至 40,000 美元。如果投资组合增长到 120 万美元,它会从 50,000 美元增加到 60,000 美元。

如果您与财务顾问合作,可能最容易采用的更复杂但更灵活的策略称为“动态支出规则”。

一般来说,当您开始退休时,您会根据投资组合的规模为您的年度提款率设定一个下限和上限,并且随后每年的提款率都会根据市场表现在该范围内。

(有关此策略的更多详细信息,请查看 Vanguard 的分析。在一个示例中,该报告对 100 万美元的投资组合使用了 40,000 美元的初始提款。到明年,提款可能高达 42,000 美元或低至 39,000 美元。)

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

也许最著名的经验法则是“4% 规则”——由财务顾问威廉·本根在 1990 年代中期推导出来,他随后将他的建议修改为 4.7%。

根据您退休时的投资组合规模,您在第一年提取总金额的 4%。因此,如果您有 100 万美元,您将提取 40,000 美元。然后你在随后的每一年根据通货膨胀调整该金额。如果通货膨胀率为 3%,则您在第 2 年提取 41,200 美元。然后您根据第 3 年的通货膨胀调整该金额,依此类推。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại của bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 các bạn xem bên dưới.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Suīrán sìhū měi gè shèjiāo méitǐ yìngyòng dōu zài fùzhì TikTok, dàn TikTok xiànzài sìhū zài fùzhì yàmǎxùn de jùběn.

Gēnjù zuìjìn fābù zài qí zhāopìn wǎngzhàn hé LinkedIn yèmiàn shàng de jǐ gè zhíwèi kòngquē,TikTok sìhū zhèngzài xúnqiú zài měiguó jiànlì yīgè xīn de wùliú hé cāngchú wǎngluò, yǐ zhīchí qí diànzǐ shāngwù gōngzuò.

Yǔ qítā shèjiāo wǎngluò yīyàng,TikTok yǐ kuòzhǎn dào diànzǐ shāngwù yǐ zēngjiā shōurù jīhuì.

TikTok mùqián zài bāokuò yīngguó hé yìndùníxīyà zài nèi de tèdìng shìchǎng tígōng míng wèi TikTok Shop de gòuwù xuǎnxiàng, yǔnxǔ chuàngzuò zhě hé shāngjiā tōngguò gāi píngtái xiāoshòu chǎnpǐn.

Tā hái yǔ Shopify hézuò yǐ zhīchí zài píngtái shàng gòuwù.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Dàn suízhe Axios shǒucì bàodào de zuìxīn zhāopìn xìnxī,TikTok sìhū xiǎng zǒu dé gèng yuǎn. TikTok kěnéng bùjǐn jǐn shì zuòwéi yīgè jiēchù kèhù de píngtái, tā kěnéng zhèngzài xúnqiú tígōng hòuqín zhīchí, yǐ jiànlì tā suǒwèi de “quánxīn de, gèng hǎo de diànzǐ shāngwù tǐyàn”.

“Tōngguò tígōng cāngchú, pèisòng hé kèhù fúwù tuìhuò, wǒmen de shǐmìng shì bāngzhù màijiā tígāo yùnyíng nénglì hé xiàolǜ, wèi mǎi jiā tígōng mǎnyì de gòuwù tǐyàn, bìng quèbǎo TikTok Shop de kuàisù kě chíxù zēngzhǎng,” gāi gōngsī zài yī fèn zhāopìn xìnxī zhōng biǎoshì.

Lìrú, zài yī fèn zhāopìn xìnxī zhōng, gāi gōngsī biǎoshì zhèngzài xúnzhǎo “cóngtóu kāishǐ gòujiàn xīn de lǚxíng fúwù” bìng “fùzé měiguó TikTok diànzǐ shāngwù wùliú lǚxíng fúwù de yèwù fāzhǎn” de rén.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Xǔduō zhíwèi dōu zài xīyǎtú yǐwài dì dìfāng fābù, xīyǎtú yěshì yàmǎxùn dì yīgè gōngsī zǒngbù de suǒzàidì.

Yàmǎxùn pángdà de wùliú hé pèisòng wǎngluò jiāng qí biàn chéngle zhòngduō shāngjiā de héxīn gōngjù, bìng quèbǎo tā nénggòu tígōng zhǒnglèi fánduō de chǎnpǐn bìng jiākuài pèisòng sùdù.

TikTok fāyán rén jùjué xiángxì shuōmíng zuìxīn de juésè. Gāi fāyán rén zài gěi CNN de yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, gāi gōngsī “zhuānzhù yú zài dōngnányà hé yīngguó mùqián tígōng TikTok Shop de guójiā/dìqū tígōng yǒu jiàzhí de gòuwù tǐyàn, qízhōng bāokuò wèi shāngjiā tígōng yī xìliè chǎnpǐn gōngnéng hé jiāofù xuǎnxiàng.”

Méiyǒu rén yuànyì zài sǐ qián yòng wán qián.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Dàn quèbǎo nǐ de jīxù néng chíxù cúnzài shì yī xiàng tiǎozhàn, yīnwèi nǐ yào chǔlǐ hěnduō wèizhīshù: Nǐ néng huó duōjiǔ? Nǐ huì miànlín dàijià gāo’áng de jiànkāng wéijī ma? Dāng nín tuìxiū shí, shìchǎng hé jīngjì jiàng rúhé biǎoxiàn?

Zhè shǐdé hěn nán nòng qīngchǔ nǐ měinián kěyǐ cóng nǐ de tóuzī zǔhé zhōng ná zǒu duōshǎo, bìngqiě bù huì chāoguò nǐ de qián. Dànshì yǒu gè zhǒng jīngyàn fǎzé kěyǐ bāngzhù nín héngliáng kě chíxù de tí kuǎn lǜ.

Zhèxiē guīzé tōngcháng yuán zì jīyú lìshǐ huíbào, jīngjì yùcè hé jiǎshè nín jiāng tuìxiū 30 nián bìng yǒngyǒu 50-50 huò 60-40 gǔpiào yǔ zhàiquàn de pínghéng tóuzī zǔhé de fùzá mónǐ.

Zuìzhōng jiéguǒ yīnggāi gěi nǐ yīgè fēicháng gāo de gàilǜ (85% dào 90%) nǐ bù huì zài nǐ sǐ qián hào jìn nǐ de tóuzī zǔhé. Zhè yìwèizhe tā bù huì guī líng. Dàn zhè yě yìwèizhe nǐ sǐ shí kěnéng huì dédào yǔ kāishǐ shí yīyàng duō de qián, rúguǒ bùshì gèng duō dehuà.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Dàn qǐng jì zhù, rènhé jīngyàn fǎzé dōu zhǐshì yīgè zhǐnán, yīnwèi duì nín ér yán zuì jiā dá’àn jiāng qǔjué yú nín de gèrén qíngkuàng.

Yītiáo guīzé shì “tóuzī zǔhé bǎifēnbǐ” tuìchū cèlüè. Wúlùn rúhé, nǐ měinián dūhuì ná zǒu nǐ tóuzī zǔhé de 4% huò 5%. Nín bù huì gēnjù tōnghuò péngzhàng huò shìchǎng biǎoxiàn jìnxíng tiáozhěng.

Jiǎshè nín xuǎnzé 5% bìng yǒngyǒu 100 wàn měiyuán de chūshǐ tóuzī zǔhé. Rúguǒ tóuzī zǔhé diē zhì 800,000 měiyuán, nín de niándù tí kuǎn jiāng cóng 50,000 měiyuán jiàng zhì 40,000 měiyuán. Rúguǒ tóuzī zǔhé zēngzhǎng dào 120 wàn měiyuán, tā huì cóng 50,000 měiyuán zēngjiā dào 60,000 měiyuán.

Rúguǒ nín yǔ cáiwù gùwèn hézuò, kěnéng zuì róngyì cǎiyòng de gèng fùzá dàn gèng línghuó de cèlüè chēng wèi “dòngtài zhīchū guīzé”.

Yībān lái shuō, dāng nín kāishǐ tuìxiū shí, nín huì gēnjù tóuzī zǔhé de guīmó wèi nín de niándù tí kuǎn lǜ shè dìng yīgè xiàxiàn hé shàngxiàn, bìngqiě suíhòu měinián de tí kuǎn lǜ dūhuì gēnjù shìchǎng biǎoxiàn zài gāi fànwéi nèi.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

(Yǒuguān cǐ cèlüè de gèng duō xiángxì xìnxī, qǐng chákàn Vanguard de fēnxī. Zài yī gè shìlì zhōng, gāi bàogào duì 100 wàn měiyuán de tóuzī zǔhé shǐyòngle 40,000 měiyuán de chūshǐ tí kuǎn. Dào míngnián, tí kuǎn kěnéng gāodá 42,000 měiyuán huò dī zhì 39,000 měiyuán.)

Yěxǔ zuì zhùmíng de jīngyàn fǎzé shì “4% guīzé”——yóu cáiwù gùwèn wēilián·běn gēn zài 1990 niándài zhōngqí tuīdǎo chūlái, tā suíhòu jiāng tā de jiànyì xiūgǎi wèi 4.7%.

Gēnjù nín tuìxiū shí de tóuzī zǔhé guīmó, nín zài dì yī nián tíqǔ zǒng jīn’é de 4%. Yīncǐ, rúguǒ nín yǒu 100 wàn měiyuán, nín jiāng tíqǔ 40,000 měiyuán. Ránhòu nǐ zài suíhòu de měi yī nián gēnjù tōnghuò péngzhàng tiáozhěng gāi jīn’é. Rúguǒ tōnghuò péngzhàng lǜ wèi 3%, zé nín zài dì 2 nián tíqǔ 41,200 měiyuán. Ránhòu nín gēnjù dì 3 nián de tōnghuò péngzhàng tiáozhěng gāi jīn’é, yī cǐ lèituī.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế HSK 9 cấp HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp và bài tập luyện dịch thương mại xuất nhập khẩu tiếng Trung của bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới.

Trong khi dường như mọi ứng dụng truyền thông xã hội đều đang sao chép TikTok, TikTok giờ đây dường như đang sao chép sách vở của Amazon.

TikTok dường như đang tìm cách tạo ra một mạng lưới kho bãi và hậu cần mới ở Hoa Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực thương mại điện tử của mình, theo một số cơ hội việc làm được đăng tải gần đây trên trang tuyển dụng và trang LinkedIn.

Giống như các mạng xã hội khác, TikTok đã mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử để tăng thêm cơ hội doanh thu.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

TikTok hiện cung cấp tùy chọn mua sắm có tên là TikTok Shop ở một số thị trường nhất định, bao gồm Vương quốc Anh và Indonesia, cho phép người sáng tạo và người bán bán sản phẩm thông qua nền tảng.

Nó cũng đã hợp tác với Shopify để cho phép mua sắm trên nền tảng này.

Nhưng với những tin tuyển dụng mới nhất, lần đầu tiên được báo cáo bởi Axios, TikTok dường như còn muốn tiến xa hơn nữa. Thay vì chỉ đóng vai trò là một nền tảng để tiếp cận khách hàng, TikTok có thể đang tìm cách cung cấp hỗ trợ hậu cần để xây dựng cái mà nó gọi là “một thương mại điện tử hoàn toàn mới và tốt hơn”.

“Bằng cách cung cấp dịch vụ lưu kho, giao hàng và trả lại dịch vụ khách hàng, sứ mệnh của chúng tôi là giúp người bán cải thiện năng lực và hiệu quả hoạt động, mang đến cho người mua trải nghiệm mua sắm thỏa mãn và đảm bảo sự phát triển nhanh chóng và bền vững của TikTok Shop”, công ty cho biết trong một bài đăng tuyển dụng.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Ví dụ: trong một bài đăng tuyển dụng, công ty cho biết họ đang tìm kiếm một người nào đó để “xây dựng dịch vụ hoàn thành mới từ đầu” và “chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh doanh của dịch vụ hoàn thành của hậu cần thương mại điện tử TikTok ở Hoa Kỳ.”

Nhiều người trong số các vai trò được đăng ở Seattle, cũng là nơi đặt trụ sở công ty đầu tiên của Amazon.

Mạng lưới giao nhận và hậu cần rộng lớn của Amazon đã biến nó thành một công cụ trung tâm cho nhiều người bán và đảm bảo nó có thể cung cấp nhiều loại sản phẩm với việc giao hàng nhanh chóng.

Người phát ngôn của TikTok từ chối tiết lộ chi tiết về các vai trò mới nhất. Trong một tuyên bố với CNN, người phát ngôn cho biết công ty “tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm mua sắm có giá trị ở các quốc gia nơi TikTok Shop hiện đang được cung cấp trên khắp Đông Nam Á và Vương quốc Anh, bao gồm việc cung cấp cho người bán một loạt các tính năng sản phẩm và tùy chọn giao hàng”.

Không ai muốn hết tiền trước khi chết.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Nhưng đảm bảo ổ trứng của bạn sẽ tồn tại lâu dài là một thách thức vì bạn đang phải đối mặt với rất nhiều ẩn số: Bạn sẽ sống được bao lâu? Bạn sẽ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng sức khỏe tốn kém? Thị trường và nền kinh tế sẽ hoạt động như thế nào khi bạn nghỉ hưu?

Điều đó gây khó khăn cho việc tìm ra số tiền bạn có thể lấy hàng năm từ danh mục đầu tư của mình và không tồn tại lâu hơn số tiền của bạn. Nhưng có nhiều quy tắc ngón tay cái khác nhau để giúp bạn đánh giá tỷ lệ rút tiền bền vững.

Các quy tắc này thường bắt nguồn từ các mô phỏng phức tạp dựa trên lợi nhuận lịch sử, dự báo kinh tế và giả định rằng bạn sẽ sống 30 năm khi nghỉ hưu và có danh mục đầu tư cân bằng từ 50-50 hoặc 60-40 cổ phiếu cho trái phiếu.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Kết quả cuối cùng sẽ cho bạn xác suất rất cao (85% đến 90%) rằng bạn sẽ không làm cạn kiệt danh mục đầu tư của mình trước khi chết. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không về 0. Nhưng nó cũng có nghĩa là bạn có thể chết với số tiền nhiều hơn, nếu không muốn nói là nhiều hơn số tiền bạn bắt đầu.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bất kỳ quy tắc ngón tay cái nào cũng chỉ đơn giản là kim chỉ nam vì câu trả lời tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào tình huống cá nhân của bạn.

Một quy tắc là chiến lược rút tiền “phần trăm danh mục đầu tư”. Bạn chiếm 4% hoặc 5% danh mục đầu tư của mình mỗi năm cho dù thế nào đi nữa. Bạn không điều chỉnh theo lạm phát hoặc hiệu suất thị trường.

Giả sử bạn chọn 5% và có danh mục đầu tư ban đầu là 1 triệu đô la. Nếu danh mục đầu tư giảm xuống còn 800.000 đô la, số tiền rút hàng năm của bạn giảm từ 50.000 đô la xuống còn 40.000 đô la. Nếu danh mục đầu tư tăng lên 1,2 triệu đô la, nó sẽ tăng từ 50.000 đô la lên 60.000 đô la.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Một chiến lược phức tạp hơn nhưng linh hoạt có thể dễ áp ​​dụng nhất nếu bạn đang làm việc với cố vấn tài chính được gọi là “quy tắc chi tiêu động”.

Nói chung, bạn đặt sàn và trần cho tỷ lệ rút tiền hàng năm của mình dựa trên quy mô danh mục đầu tư của bạn khi bạn bắt đầu nghỉ hưu và tỷ lệ rút tiền của mỗi năm tiếp theo nằm trong phạm vi đó trên cơ sở hoạt động của thị trường.

(Để biết thêm chi tiết về chiến lược này, hãy xem phân tích của Vanguard. Trong một ví dụ, báo cáo sử dụng khoản rút tiền ban đầu 40.000 đô la cho danh mục đầu tư 1 triệu đô la. Vào năm sau, số tiền rút có thể lên tới 42.000 đô la hoặc thấp nhất là 39.000 đô la.)

Có lẽ quy tắc ngón tay cái được biết đến nhiều nhất là “quy tắc 4%” – do cố vấn tài chính William Bengen đưa ra vào giữa những năm 1990, người sau đó đã sửa đổi khuyến nghị của mình thành 4,7%.

Video bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream.

Dựa trên quy mô danh mục đầu tư của bạn khi nghỉ hưu, bạn rút 4% tổng số tiền đó trong năm đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn có 1 triệu đô la, bạn rút được 40.000 đô la. Sau đó, bạn điều chỉnh số tiền đó cho lạm phát trong mỗi năm tiếp theo. Nếu lạm phát 3%, bạn rút 41.200 đô la trong Năm 2. Sau đó, bạn điều chỉnh số tiền đó cho lạm phát trong Năm 3, v.v.

Vậy là các bạn học viên đã được trang bị toàn bộ kiến thức quan trọng từ bài giảng của Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 ngày 12 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.