HI các em học viên, hôm nay cả lớp chúng ta cùng luyện tập sang đề thi số 5 của HSK cấp 2 nhé. Các em vào link bên dưới cùng điểm lại một vài chỗ dễ bị tích sai trong bài thi thử HSK buổi học trước.

Luyện thi HSK 2 Listening Đề số 4

Trang WEB Luyện thi HSK online tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM, các em vào link bên dưới xem chi tiết.

Website Luyện thi HSK online

Tiếp theo lớp mình cùng luyện tập một số câu giao tiếp Tiếng Trung theo các ví dụ cho sẵn ở trên slide bài giảng ngày hôm nay.

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

你好,我能为你做些什么?
Nǐ hǎo, wǒ néng wéi nǐ zuò xiē shénme?

是的,我想要一份申请表。
Shì de, wǒ xiǎng yào yí fèn shēnqǐng biǎo.

好的,给你。
Hǎo de, gěi nǐ.

我们还要求一封推荐函。
Wǒmen hái yāoqiú yī fēng tuījiàn hán.

你可以安排在明天面谈吗?
Nǐ kěyǐ ānpái zài míngtiān miàntán ma?

当然,两点怎么样?
Dāngrán, liǎng diǎn zěnme yàng?

那好极了。
Nà hǎo jí le.

明天我来的时候,会把申请表和推荐信带来。
Míngtiān wǒ lái de shíhòu, huì bǎ shēnqǐng biǎo hé tuījiàn xìn dài lái.

圣诞节快到了,我问你个问题。
Shèngdàn jié kuài dào le, wǒ wèn nǐ gè wèntí.

越南人庆祝圣诞节吗?
Yuènán rén qìngzhù shèngdàn jié ma?

不,我们以宴会和焰火庆祝春节。
Bù, wǒmen yǐ yànhuì hé yànhuǒ qìngzhù chūnjié.

但是圣诞节是一年当中最重要的节日。
Dànshì shèngdàn jié shì yī nián dāngzhōng zuì zhòngyào de jiérì.

顺便问一下,圣诞节你打算做什么?
Shùnbiàn wèn yí xià, shèngdàn jié nǐ dǎsuàn zuò shénme?

她邀请我吃圣诞晚宴。
Tā yāoqǐng wǒ chī shèngdàn wǎnyàn.

听起来不错。
Tīng qǐlái bú cuò.

农历新年以外还有什么节日?
Nónglì xīnnián yǐwài hái yǒu shénme jiérì?

还有端午节、中秋节、重阳节等等。
Hái yǒu duānwǔ jié, zhōngqiū jié, chóngyáng jié děng děng.

不是吧,你们怎么可能应付这么多的节日,我的意思是,好像一年到头都要忙着庆祝似的。
bú shì ba, nǐmen zěnme kěnéng yìngfù zhème duō de jiérì, wǒ de yìsi shì, hǎoxiàng yīniándàotóu dōu yào mángzhe qìngzhù shì de.

你这样说一点也不夸张,我只是说了几个重要的节日,还有很多没有提及呢。
Nǐ zhèyàng shuō yì diǎn yě bù kuāzhāng, wǒ zhǐshì shuōle jǐ gè zhòngyào de jiérì, hái yǒu hěnduō méiyǒu tí jí ne.