Luyện thi HSK cấp 4 Writing Đề 1

0
5825
Luyện thi HSK cấp 4 Tiếng Trung HSK Thầy Vũ
Luyện thi HSK cấp 4 Tiếng Trung HSK Thầy Vũ
Luyện thi HSK cấp 4 Writing Đề 1
5 (100%) 3 votes

Trước khi vào làm bài thi HSK 4 phần thi Viết, các em xem lại nội dung buổi học Luyện thi HSK 4 phần thi Đọc hiểu Reading theo link bên dưới.

Luyện thi HSK cấp 4 Reading Đề 1

Phần thi Writing bao gồm 15 câu, thời gian 25 phút.

Cách tính điểm thi HSK 4 phần thi Viết Writing như sau

  • Tổng điểm 100
  • Tổng số câu: 15
  • 10 câu đầu tổng điểm là 60 , mỗi câu 6 điểm
  • 5 câu tiếp tổng điểm là 40, mỗi câu 8 điểm
  • Từ 60 điểm trở lên là đậu
  • Dưới 60 điểm là trượt

Hướng dẫn cách tính điểm thi HSK 4

Bây giờ cả lớp bắt đầu làm bài thi thử HSK 4 Writing

书写
第一部分
第86-95题:完成句子。
例如:那座桥 800年的 历史 有 了
>> 那座桥有800年的历史了。

86. 音乐 喜欢 流行 他 听

87. 有效 这种药 对 头疼 很

88. 更 南方 的 湿润 气候

89. 自己的 每个人 优点和缺点 都 有

90. 公司 机会 提供了 一些 学习的

91. 看懂 能 他 中文 说明书

92. 菜 的 怎么样 这个 味道

93. 内容 那本杂志 的 十分 丰富

94. 区别 发现 你 这两张照片 的 吗 了

95. 符合 太 他的看法 不 实际

第二部分
第96-100题:看图,用词造句。
例如:

乒乓球
>> 她很喜欢打兵乓球。

答案

风景

Đáp án bài thi HSK 4 phần thi Viết Writing
书写 答案
第一部分
86. 他喜欢听流行音乐。
87. 这种药对头疼很有效。
88. 南方的气候更湿润。
89. 每个人都有自己的优点和缺点。
90. 公司提供了一些学习的机会。
91. 他能看懂中文说明书。
92. 这个菜的味道怎么样?
93. 那本杂志的内容十分丰富。
94. 你发现这两张照片的区别了吗?
95. 他的看法不太符合实际。

第二部分 (参考答案)
96. 你要不要试试这条裙子?
97. 他不知道答案是什么。
98. 这儿的风景真漂亮。
99. 她还没睡醒吗?
100. 她把脸弄脏了。