Ngữ pháp Tiếng Trung về Liên từ và Trợ từ

0
3000
Học Ngữ pháp Tiếng Trung về Liên từ và Trợ từ
Học Ngữ pháp Tiếng Trung về Liên từ và Trợ từ
Ngữ pháp Tiếng Trung về Liên từ và Trợ từ
5 (100%) 1 vote

Thành phần cấu tạo câu trong Tiếng Trung

Liên từ trong Tiếng Trung

Liên từ là một loại từ dùng để nối liền từ ngữ hoặc phân câu để biểu thị mối liên quan giữa chúng.
VD:
和、跟、与 …
Liên từ 或 và 或者 biểu thị sự lựa chọn, 或 thường dùng để nối liền từ với từ, nhóm từ với nhóm từ, tính chất và kết cấu giống nhau. 或者 thường nối liền hai từ hoặc hai phân câu, tạo thành một câu phức có quan hệ lựa chọn
VD:
(1) 假期里,我准备去上海或广州旅行。
(2) 这个星期天晚上,学校可能有电影或者杂技。
(3) 今年暑假,我或者出去旅行,或者留在学校复习功课(现在还没有决定)
(4) (如果是比较熟悉的朋友)你或者叫他“老王”、“老张”,或者叫他“小王”、“小张”。

Trợ từ trong Tiếng Trung

Trợ từ là một loại từ biểu thị ý nghĩa phụ nào đó trong câu. Trợ từ thường có ba loại:
(1) Trợ từ kết cấu: 的、地、得
(2) Trợ từ thời thái: 着、了、过
(3) Trợ từ ngữ khí: 呢、吗

Trợ từ kết cấu “的” và kết cấu chữ “的”

Trợ từ kết cấu “的” đứng sau danh từ, động từ, HDT hoặc từ ngữ khác, cùng với các từ ngữ ấy tổ chức thành một kết cấu, gọi là kết cấu chữ “的”. Tính chất và tác dụng của nó tương đương như một danh từ.
VD:
(1) 这本汉语词典是阿武的。
(2) 那本中文小说是从图书馆借来的。
(3) 她的领带是新的。
(4) 这本书不是阿武的。

Trợ từ 地 trong Tiếng Trung

Khi hình dung từ song âm tiết làm trạng ngữ tu sức cho động từ, giữa chúng có lúc phải thêm trợ từ kết cấu “地”. Nếu trước hình dung từ làm trạng ngữ lại có trạng từ, thì thông thường không được bỏ “地” đi.
VD:
(1) 文艺晚会成功地结束了。
(2) 阿武很准地踢进了一个球。
(3) 阿武愉快地来到了中国。

Trợ từ 得 trong Tiếng Trung

“得” là trợ từ kết cấu.
a. Đặt trước bổ ngữ chỉ trình độ.
VD:
(1) 街上人多车多,开汽车不能开得太快。
(2) 你过生日过得怎么样?过得很愉快。
b. Đặt trước bổ ngữ chỉ khả năng.
VD:
你做得完作业吗?作业我做得完。
他们是好朋友,能合得来。

Ngoài ra, các em nên xem thêm bài viết về Phân tích thành phần quan trọng trong câu văn Tiếng Trung theo link bên dưới.

Cấu trúc Ngữ pháp Tiếng Trung cơ bản